SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Gældende for belægnings- og murværks leverancer.

1. KVALITET, KONTROL OG MÆRKNING

Betonprodukter er mærket og overholder CE standarden, produkterne er kontrolleret af producentens eget laboratorie samt underlagt en stikprøvekontrol af et uvildigt laboratorie. Naturstensprodukter overholder de aftalte mål og specifikationer, der er ikke anvendt børnearbejde i forarbejdningen af natursten. Teglstensprodukter overholde de fælles europæiske standarder for belægningstegl. Ønskes der dokumentation for det enkelte produkt kan dette rekvireres ved ordre afgivelse.

2. LEVERINGSMÆNGDER OG LEVERINGSBESTEMMELSER

Normale standard produkter kan indtil 5 dage før levering af køber mængdemæssigt reguleres +/- 5%. Ved ordre afgivelse aftales leveringsterminer, der er dog min. 5 dages levering. Disse tilstræbes overholdt, der tages forbehold for uforudsete hæn- delser og force majeure, uanset disse opstår hos sælger eller hos sælgers leverandører. Sælger forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringstidspunktet. Sælger er forpligtet til at levere til aftalt tid, dog er sælger beret- tiget til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: Under force majeure henhører navnligt: Indgribende forstyrrelser, som forhin- drer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet, såsom arbejdskonflikter, blokade, politiske uroligheder, mangel på arbejdskraft, trafikale forstyrrelser, usædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentlig større omfang end sædvanligt, offentlig indgriben, brand, havari, sabotage, søulykke og krig. Sælger er uden ansvar for indirekte skader, driftstab eller andet tab henført til forsinket eller manglende levering. Således godtgøres eksempelvis ikke: ventepenge, dagbøder, kranleje, truckleje, stilladsleje o. lign. Sælgers eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til den pågældende vares værdi. Viser køber sig ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, kan sælger kræve, at der oprettes et mellemlager for købers regning. Produkter der er overført til mellemlager betragtes som leveret.

3. AFHENTNING, LEVERING, AFLÆSNING OG VAREMODTAGELSE

Ved salg af produkter ab lager ophører sælgers ansvar, når varen er læsset på bil. Er aftalen at produkterne er leveret hos kun- den gælder følgende:
• Ansvar ophører når varen er aflæsset.
• Aflæsningsstedet er på kørefast vej så tæt på brugsstedet som chaufføren mener det er forsvarligt.
• Levering frit på vogn, her skal køber stå for aflæsning med mandskab og materiel på aftalt tid.
• Ved varemodtagelsen skal køber foretage en visuel kvalitetskontrol samt sikre, at det leverede er i overensstem-
melse med det bestilte.
• Køberen skal straks kontakte sælger hvis varen ikke lever op til det aftalte.

4. MANGELANSVAR

Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter leveringen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav ved- rørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod sælgers køber eller mod efterføl- gende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod sælger. Også i sådanne tilfælde kan sælger kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang det følger
af hans eget kontraktforhold med hans køber. Sælger anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med købe-
ren eller efterfølgende køber i anledning af partnerens indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. I andre tilfælde end bygge- og anlægsarbejder regnes 5 års fristen fra leveringen. Sælger er berettiget til at afhjælpe en mangel eller at foretage omlevering. Køberens ret til erstatning berøres ikke af denne bestem-melse. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som påberåbes efter entreprisens aflevering og i andre tilfælde fra leveringen. Sælgers ansvar er begrænset til det leveredes værdi. Tvister vedrørende mangler afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

5. PRODUKTANSVAR

Sælger er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af sælger. Sælger kan for person- og tingskade ikke i en enkelt sag mødes med et erstatningskrav på grund af produktansvar, som overstiger 5 mill. kr. for personskade og 2 mill. kr. for tingskade. Driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab erstattes ikke. Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for direkte eller indirekte tab, som denne har lidt ved en skadevoldende hændelse, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for det beløb, erstatningskravet overstiger 5 mill. kr. for personskade og 2 mill. kr. for tingskade. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den samme domstol, som måtte behandle erstatnings- krav rejst af tredjemand mod sælger på grundlag af den skade, som tredjemand påstår, er forårsaget af leverancen.

6. REKLAMATION

Eventuel reklamation skal ske skriftligt straks efter levering og senest 8 dage efter leveringen, reklamationen skal omfatte reklamationens art og omfang, dokumentation i form af billeder vedlægges. I modsat fald har køberen fortabt sin ret til efterfølgende reklamation.
Den ved leveringen medfølgende følgeseddel er bevis for korrekt leverance af såvel kvalitet og kvantitet.
Sælger hæfter ikke for fejl og mangler ved leverede varer, som ikke kan henføres til produktion eller transport udført af sælger.
Der kan ikke rejses krav mod sælger i forbindelse med fejl og mangler, som tilskrives forkert opbevaring, montering, anvendelse, forarbejdning eller vedligeholdelse, herunder tilsidesættelse af sælgers vejledninger for det enkelte produkts anvendelse.
Såfremt der påvises fejl eller mangler ved leverede varer, som kan henføres til produktion eller transport udført af sælger, forpligter sælger sig til, efter eget valg, ud fra vurdering af omfang og årsag, at opfylde disse mangler. Dette enten ved at ombytte
de mangelfulde varer, afhjælpe manglerne eller yde et forholdsvis afslag i prisen.
Sælger er uden ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab som følge af mangler ved produkterne. Sælgers økonomiske ansvar er maksimalt det beløb, som vedrører de fejlbehæftede varers pris som fremgår af fakturaen.

7. RETURVARER

Leverede produkter tages kun retur efter forudgående aftale og inden 3 måneder fra leveringsdatoen. Returvarer skal være i
uskadt stand og original emballage. Ved returnering skal fakturanummer opgives. Ubeskadigede returvarer, som er normale
standard produkter, returneret i hele ubrudte paller, krediteres den debiterede pris -30%. Eventuel afhentning af returvarer
betales af køber.

8. PALLER, STRØER M.M.

Køber debiteres et depositum for de ved leveringen anvendte paller, rammer, strøer, mellemlæg m.m. som forbliver sælgers
ejendom. Ved tilbagelevering af intakte paller, krediteres køber efter sælgers til enhver tid gældende prisliste.

9. SIKKERHEDSSTILLELSE

Sælger forbeholder sig ret til at kreditvurdere enhver køber forud for enhver levering af varer, herunder også delleveringer.
Enhver indgåelse af aftale, herunder ved fremsendelse af ordrebekræftelse, er under forudsætning af en for sælger tilfredsstillende kreditvurdering af køber.
Sælger kan således annullere aftalen, såfremt der ikke kan rekvireres tilfredsstillende kreditoplysninger på køber. Sælger kan
forlange, at køber inden leverancen stiller sikkerhed i form af bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller med sælgers godkendelse på anden måde. Sikkerhedsstillelsen fastsættes til minimum tre måneders gennemsnitsbetaling – dog mindst
10% af leveringsprisen incl. moms – udregnet således, at leveringsprisen fordeles ligeligt på det antal måneder, som er opført i
leveringsprogrammet.
I løbet af et kontraktforhold kan sælger løbende kræve dokumentation for købers betalingsevne. Såfremt en sådan dokumentation ikke fremkommer, eller hvis køber ikke alternativt stiller anfordringsgaranti fra købers pengeinstitut, kan sælger ophæve
kontraktforholdet. Sælger vil da være berettiget til at indgå en ny løbende kontrakt, dog således at køber yder sikkerhedsstillelse for fremtidige køb, såvel som allerede indgåede køb. Sikkerhedsstillelsens størrelse og udformning aftales med sælger.

10. BETALING

Sælgers normale betalingsbetingelser er netto kontant.
Aftales der en kredittid vil det fremgå af ordre bekræftelse og faktura.
Ved forsinket betaling beregnes 2 % morarente fra forfaldsdagen. Det er sælgers ret at ændre betalingsbetingelser fra sag til
sag. Der kan aftales en delvis forudbetaling med restbetaling når varen er leveret, det kan ikke forventes at ordren sættes i gang
før forudbetalingen er konstateret indgået på sælgers konto.
Sælger forbeholder sig ret til at opkræve rykkergebyr i henhold til lovgivningen, hvilket p.t. udgør kr. 100,00 pr. rykker.

11. PRISER OG GEBYR

Da sælger kun handler med skaffevarer skal priser aftales fra sag til sag, der findes derfor ikke en prisliste.
Afgivne priser er kun gældende i 1 md. Herefter har sælger ret til at ændre priserne.
Priser oplyses altid ekskl. moms med mindre andet fremgår af ordrebekræftelse eller faktura.
For småpartier påføres fakturaen ekspeditionsgebyr efter sælgers til enhver tid gældende regler